Politică de confidențialitate

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar) – prelucrează în condiții de siguranță si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care le furnizati pe acest site (www.geoecomar.ro), conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificată si completată, și conform cerintelor Regulamentului General privind Protectia Datelor (Regulamentul nr. 679 / 2016) și Directiva Europeană  ePrivacy .

GeoEcoMar este persoana juridică română aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, cu sediul în București, Str. Dimitrie Onciul nr. 23-25, sector 2, adresă web: https:/geoecomar.ro

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a INCD GeoEcoMar este de a colecta numai datele personale necesare scopurilor declarate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Prezentul angajament de respectare a confidențialității se referă la toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principiilor referitoare la prelucrare stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679.

Date cu caracter personal – orice informatii privind o persoana fizica identificată sau identificabilă („persoană vizată”).

Persoana fizică identificabilă – o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare – orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fară utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Operator – persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile si mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau în dreptul intern

Persoana imputernicita de operator inseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agentia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele Operatorului.

Autoritate de Supraveghere înseamnă autoritatea de reglementare sau de supraveghere responsabila cu aplicarea Regulamentului. In România, acest rol este asumat de catre Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Regulile aplicabile în cadrul GeoEcoMar, atunci când colectează sau prelucrează date cu caracter personal, se bazează pe următoarele principii:

 • Principiul legalității, echității și transparenței – datele sunt prelucrate in mod legal, echitabil și transparent;
 • Principiul limitării legate de scop – datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
 • Principiul reducerii la minimum a datelor – datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Principiul exactității –datele sunt exacte și, în cazul în care este necesar, vor fi actualizate; datele cu caracter personal inexacte având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate vor fi sterse sau rectificate fără întârziere;
 • Principiul limitării legat de stocare – datele sunt păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor prelucrării; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • Principiul integrității și confidențialității – datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Categoriile de persoane vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul GeoEcoMar sunt următoarele

 • salariați și foști salariați, membrii familiilor acestora;
 • candidații pentru ocuparea pozițiilor vacante din cadrul GeoEcoMar
 • părțile semnatare ale contractelor si persoanele implicate în încheierea si executarea contractelor;
  participanții la evenimentele organizate sau susținute de GeoEcoMar;
 • elevi si studenți;
 • reprezentanți ai autoritătilor, instituțiilor publice și mass-media;
 • persoane/ vizitatori ce accesează paginile site-ului https://geoecomar.ro

Ce tipuri de date colectăm și de ce le colectăm

Datele personale pe care le colectăm sau le stocăm de la dvs. vor fi prelucrate numai după ce GeoEcoMar se asigură că respectă cerintele Regulamentului privind legalitatea și legitimitatea prelucrării acestor date:

 • să vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
 • prelucrarea să fie necesară pentru executarea unui contract la care dvs. sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract (excepție de la consimtământ);
 • prelucrarea să fie necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care revine GeoEcomar (excepție de la consimtământ);
 • prelucrarea să fie necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dvs., care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când este vorba despre datele cu caracter personal ale unui copil (excepție de la consimtământ).

Date furnizate către noi pot include:

 • Date de identificare: numele și prenumele dvs., titlul stiintific, functia, compartimentul/colectivul, CNP, adresa IP, nume utilizator, parola, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon, date conținute in CV-uri, date biometrice (voce, imagine), date colectate cu ocazia inregistrarii si participării la evenimente/acțiuni organizate de GeoEcoMar sau cu participarea GeoEcoMar (fotografii, video, postari pe retele sociale)
 • date despre computerul/dispozitivul dvs. și despre modul în care dvs. și dispozitivul interacționați cu noi și cu produsele noastre.

GeoEcoMar se obligă ca datele colectate să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale persoanelor vizate vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

GeoEcoMar nu operează transferuri de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

GeoEcoMar colectează si prelucrează  date cu caracter personal, în următoarele scopuri:

 • asigurarea executării contractelor de cercetare-dezvoltare-inovare
 • activităti aferente managementului proiectelor
 • îndeplinirea obiectivelor de comunicare, diseminare, marketing și promovare, organizare de evenimente – comunicare pe canale media și rețele de socializare
 • gestionarea resurselor umane, arhivă documente
 • monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor, bunurilor GeoEcoMar
 • soluţionarea petiţiilor/ cererilor de informaţii publice

Cât timp iți păstrăm datele

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. în mod direct vor fi stocate doar pentru perioada necesară scopului pentru care au fost colectate.

După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse. Vor fi păstrate doar acele date cu caracter personal care fac parte din acte / documente pentru care legea prevede un termen de arhivare conform nomenclatorului arhivistic propriu, intocmit conform Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.  La expirarea termenului legal de arhivare acestea vor fi distruse.

Contactarea prin website

Website-ul https://geoecomar.ro permite contactul electronic precum și comunicarea directă cu noi, prin completarea numelui si a unei adrese de email.

Dacă o persoană vizată ne contactează prin email sau prin formularul de contact, datele personale transmise de către aceasta în mod voluntar sunt stocate automat. Astfel de date personale, transmise în mod voluntar de către o persoană vizată către GeoEcoMar, sunt stocate pentru scopul prelucrării și contactării persoanei vizate.

GeoEcoMar garantează că datele dvs. personale, colectate prin intermediul formularului de contact de pe site, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic. Datele vor fi păstrate pentru o durata de maximum 3 ani de la momentul contactării prin email sau prin formularul de contact. La finalul perioadei de stocare, datele vor fi sterse din baza de date a GeoEcoMar și a persoanelor imputernicite (dacă este cazul).

Ce drepturi ai asupra datelor tale

În virtutea dreptului dvs. de control al datelor personale pe care le avem despre dumneavoastră, în cazul în care prelucrarea este efectuată în baza consimțământului, puteți opta pentru/să:

   • Dreptul de a fi informat – se referă la dreptul de a obtine informații corecte cu privire la prelucrare datelor, în ceea ce privește modul în care sunt utilizate datele dumneavoastră cu caracter personal.
   • Dreptul de acces la date – înseamnă că aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că vă prelucrăm sau nu date cu caracter personal, iar dacă da, vă oferim accesul la aceste date, precum și informații despre cum sunt prelucrate.
   • Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la faptul că puteți primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și transmiterea acestor date altui operator.
   • Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor  – vizeaza dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulară, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, în masura în care sunt îndeplinite conditiile legale
   • Dreptul la rectificare – se referă la dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete
   • Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat) -înseamnă că aveți dreptul să vă ștergem datele colectate în oricare din următoarele situații: atunci când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, la retragerea consimțământului, la opunerea la prelucrare, colectarea ilegală, ștergerea pentru respectarea unei obligații legale .
   • Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor, doar restricționarea.
   • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
   • Dreptul de a se adresa autoritatilor in domeniu/justitieireprezinta dreptul de a adresa o plângere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

Totodată aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată către GeoEcoMar, acest lucru neafectând prelucrarea efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoana vizată se poate adresa responsabilului de protecţia datelor din cadrul GeoEcoMar cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail contact@geoecomar.ro sau prin postă, la adresa de corespondenţă: Bucuresti, str. Dimitrie Onciul nr. 23-25, sector 2.

Pin It on Pinterest

Share This