Proiecte

Cercetare

Finanțarea activității de cercetare a INCD GeoEcoMar se efectuează prin participarea la licitații interne și internaționale sau prin contractare directă cu parteneri din țară sau din străinătate.

Pentru creșterea capacității științifice și tehnice a INCD GeoEcoMar, sunt urmărite ca direcții principale de finanțare următoarele: competițiile interne de proiecte organizate de MECI sau de alte ministere sau agenții guvernamentale, fondurile structurale, sursele extrabugetare și cele atrase (ex. donații, sponsorizari).

  • Pregătirea participării României, în calitate de coordonator,  la dezvoltarea infrastructurii distribuite paneuropene DANUBIUS-RI prin realizarea aplicației de Proiect Major de Fonduri Structurale pentru componenta românească a DANUBIUS-RI (Nucleul Central, Centru de Date și Supersite-ul Delta Dunării).
  • Dezvoltarea componentei românești a DANUBIUS-RI are ca efecte: studiul aprofundat al proceselor care influențează evoluția ecosistemelor din zonele umede – fluviu, deltă/ lagune, zone costiere și marea aflată sub influența fluviilor; dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere ce va sprijini creșterea economică durabilă în sistemul Dunăre – Delta Dunării – Marea Neagră, protejând în același timp biodiversitatea și ecosistemele naturale caracteristice; programe de masterat, doctorat și post-doctorat, în colaborare cu universități din întreaga Europă; conferințe, cursuri de formare specializate, ateliere de lucru, școli de vară, etc.; e-learning și programe educaționale ecologice destinate comunităților locale;

Faza pregătitoare a DANUBIUS-RI, DANUBIUS-PP a dezvoltat componentele și procedurile necesare pentru ca infrastructura de cercetare paneuropeană distribuită DANUBIUS-RI să poată oferi o înțelegere integrată a funcționării sistemelor râu-mare, să abordeze corect provocările de ordin social  asociate acestor sisteme și oportunitățile pe care acestea le oferă.

The International Center for Advanced Studies on River–Delta–Sea Systems DANUBIUS-RI is a pan-European distributed research infrastructure supporting interdisciplinary research on large river-sea systems. DANUBIUS-RI will fill the gap of fragmented research on European research on river-sea systems, drawing on existing research excellence across Europe, enhancing the impact of European research while maximizing the return on investment. It will provide access to a range of European river-sea systems, facilities and expertise; a ‘one-stop shop’ for knowledge exchange in managing river-sea systems; access to harmonized data; and a platform for interdisciplinary research, inspiration, education and training. DANUBIUS-RI will offer a source-to-sea perspective to resolve problems arising from human impacts on River-Sea-Systems.

Proiectul de infrastructura distribuita pan-europeana „Centrul International de Studii Avansate pentru Sisteme Fluviu – Mare” a ajuns – sub coordonarea Romaniei – intr-un punct important al maturitatii sale. Astfel, DANUBIUS-RI a primit statutul de proiect Fanion (Landmark) in Strategia UE pentru Regiunea Dunarii inca din anul 2013 si, mai ales, recent a fost acceptat ca proiect ESFRI.

Astfel, pe data de 10 martie 2016, la Amsterdam, odata cu lansarea Roadmap-ului ESFRI 2016, Proiectul de Infrastructura Pan- Europeana distribuita pentru Cercetari Avansate in Sisteme Fluviu – Mare DANUBIUS-RI a fost unul dintre cele 6 proiecte nou admise pe lista infrastructurilor pan-europene ESFRI. Aceasta includere pe lista ESFRI confirma, pe de o parte, importanta DANUBIUS-RI ca pol de stiinta, educatie si inovare si gradul sau de maturitate, dar pe de alta parte obliga la continuarea realizarii acestuia la standarde de excelenta stiintifica si intr-un ritm sustinut si alert. In urma includerii DANUBIUS-RI pe Roadmap-ul ESFRI 2016, Comisia Europeana (Directoratul General Cercetare Stiintifica si Inovare) a hotarat sa sprijine implementarea proiectului (dezvoltarea infrastructurii pan-europene) printr-un proiect suport dedicat (INFRADEV 2-2016).

DANUBIUS-RI este astfel primul proiect de infrastructura pan-europeana care aduce impreuna specialistii din toate domeniile relevante studierii mediilor dulcicole cu cei din domeniul marin. Proiectul este astfel si primul care acorda atentie deosebita proceselor din mediile de tranzitie (delte si estuare). Atat prin structura sa – cat si prin logica de functionare, DANUBIUS –RI va sprijini activitati de cercetare interdisciplinara care vor urmari fenomene din continuumul fluviu-mare – intr-un mod secvential care va incuraja interdisciplinaritatea (de la observatii, masuratori de teren, la analize, modelari si integrarea aspectelor naturale cu cele sociale si economice pentru realizarea planurilor de guvernanta). Prin aceste aspecte proiectul este unic atat in Europa cat si in lume.

Lista proiectelor în ordine alfabetică (A-Z)

Obiectivul principal al ACTiON este de a stabili modul în care o infrastructură eficientă, care conectează sursele de CO2 cu stocarea geologică a CO2 și opțiunile de utilizare non-geologică, poate fi dezvoltată ca parte a eforturilor regionale de decarbonizare. ACTiON își propune să cerceteze și să dezvolte un model multitemporal de evaluare integrată care va sprijini părțile interesate în planificarea și proiectarea de rețele de transport, utilizare și stocare a CO2 la scară largă, flexibile.ACȚIUNE va aborda constrângerile geologice și de inginerie, impactul condițiilor economice și al mediului de reglementare, precum și incertitudinile inevitabile în definirea acestora. O înțelegere amănunțită a impactului fenomenelor de flux asupra proiectării și funcționării rețelei este esențială pentru a reduce riscul operațiunii integrate prin construirea flexibilității și rezistenței ca răspuns la schimbările operaționale din diferite părți ale lanțului. Va demonstra interacțiunea dintre astfel de probleme prin combinarea lor în modele de componente integrate pentru optimizarea rețelelor de transport, stocare și utilizare. Caracteristicile și procesele subterane și de inginerie complexe, cum ar fi barierele de curgere geologice, constrângerile geomecanice și performanța forajului, vor fi implementate ca modele proxy modulare independente din punct de vedere computațional pentru a oferi elementele de bază ale modelelor integrate.ACTION va lua în considerare rețelele care leagă mai mulți furnizori de CO2 la mai multe foraje de injecție și locații de depozitare, inclusiv câmpuri epuizate, acvifere saline și EOR. ACTION va avea ca scop să ofere elementele de bază și fluxurile de lucru pentru dezvoltatorii de rețele, ca bază pentru o proiectare eficientă și operațiuni sigure. Capacitățile de modelare multitemporale vor fi aplicate unui număr de studii de caz care acoperă abordări ale dezvoltării rețelei CCUS în diferite state membre ale UE, SUA și Canada.Transportul prin conducte și nave vor fi incluse, la fel ca și rețele de complexitate diferită, care vizează sprijinirea dezvoltării de rețele de transport, utilizare și stocare a CO2 adecvate, adecvate pentru viitor.
The main objective of ACTiON is to establish how an efficient infrastructure, connecting CO2 sources with CO2 geological storage and non-geological utilization options, can be developed as part of regional decarbonisation efforts. ACTiON aims to research and develop a multitemporal integrated assessment model that will support stakeholders in the planning and design of large-scale, flexible CO2 transport, utilisation and storage networks.#ACTiON will address geological and engineering constraints, the impact of economic conditions and regulatory environment, as well as the unavoidable uncertainties in defining them. A thorough understanding of the impact of flow phenomena on network design and operation is essential to de-risk the integrated operation by building in flexibility and resilience in response to operational changes in different parts of the chain. Will demonstrate the interplay between such issues by combining them into integrated component models for optimisation of transport, storage and utilisation networks. Complex subsurface and engineering features and processes, such as geological flow barriers, geomechanical constraints and well performance, will be implemented as modular computationally independent proxy models to provide the building blocks for integrated models. ACTION will consider networks that link multiple suppliers of CO2 to multiple injection wells and storage locations including depleted fields, saline aquifers and EOR. ACTION will aim to provide the building blocks and workflows for network developers, as basis for efficient design and safe operations. The multitemporal modelling capabilities will be applied to a number of case studies that cover approaches to CCUS network development in different EU Member States, the US and Canada.Pipeline and ship transport will be included, as will be networks of different complexity aiming to support the development of fit-for-purpose, future-proof CO2 transport, utilization and storage networks.

Proiectul ALIGN-CCUS își propune să accelereze tranziția sectoarelor industriale și energetice actuale către un viitor în care activitățile economice vor produce emisii reduse de carbon, în care captarea, utilizarea și stocarea carbonului (CCUS) joacă un rol esențial. ALIGN abordează aspecte specifice din lanțul CCUS pentru regiuni industriale din țările ERA-NET, permițând punerea în aplicare la scară largă a implementării eficiente a CCUS până în 2025.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea participării consorțiilor și organizațiilor românești la activitățile din cadrul infrastructurii pan-europene DANUBIUS-RI, în domeniul studiilor integrate privind valorificarea sustenabilă a bioresurselor din sistemul Dunare-Delta Dunării-Marea Neagră. Prin desfășurarea activităților propuse, rezultatele proiectului vor contribui în primul rând cristalizarea participării românești la DANUBIUS-RI, dar și la dezvoltarea potentialului științific într-o zonă unică în Europa și de mare interes pentru comunitatea științifică europeană („Delta Dunării – laborator natural în Europa”).

În cadrul contractului, GeoEcoMar a avut responsabilitatea de a participa ca expert în macrozoobentos în cadrul Joint Black Sea Surveys 2019 din proiectul EMBLAS Plus, responsabil cu supervizarea tuturor aspectelor legate de probarea, analiza și evaluarea rezultatelor macrozoobentosului, cu organizarea colectării de date de la toți experții în macrozoobentos implicați în EMBLAS Plus, contribuind astfel la stabilirea valorilor prag pentru indicatorii macrozoobentosului și la pregătirea raportului științific final al JBSS 2019.

Black Sea CONNECT este un proiect de cercetare și inovare creat pentru a promova o viziune comună asupra Mării Negre, ca o mare productivă, sănătoasă, rezistentă și durabilă. Proiectul are ca obiectiv schimbarea în bine a Mării Negre până în anul 2030. Inițiativa va contribui la conectarea mai profundă a societăților din țările riverane Mării Negre printr-o punte de noi cunoștințe, tehnologii și servicii. Inițiativa își propune să încurajeze dezvoltarea capacităților umane și a infrastructurilor din zonele costiere, marine și maritime, în vederea deblocării de oportunități pentru o ”creștere albastră” durabilă și ecologică în Marea Neagră.

Mai multe proiecte

Pin It on Pinterest