Proiecte

ACTiON Project – ACT ERANET COFUND

Acronim: ACTiON
Responsabil: Dr. Sorin Anghel, CSII – Șef colectiv
Coordonator: IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE(IMPERIAL)
Finanțator: UEFISCDI/ Comisia Europeană
Schema de finanțare: ACT ERANET COFUND
Durata: 36 luni
Data începerii: 01.02.2022
Data finalizării: 31.01.2025

ACTiON Project – ACT ERANET COFUND

Acronim: ACTiON

Obiectivul principal al ACTiON este de a stabili modul în care o infrastructură eficientă, care conectează sursele de CO2 cu stocarea geologică a CO2 și opțiunile de utilizare non-geologică, poate fi dezvoltată ca parte a eforturilor regionale de decarbonizare. ACTiON își propune să cerceteze și să dezvolte un model multitemporal de evaluare integrată care va sprijini părțile interesate în planificarea și proiectarea de rețele de transport, utilizare și stocare a CO2 la scară largă, flexibile.ACȚIUNE va aborda constrângerile geologice și de inginerie, impactul condițiilor economice și al mediului de reglementare, precum și incertitudinile inevitabile în definirea acestora. O înțelegere amănunțită a impactului fenomenelor de flux asupra proiectării și funcționării rețelei este esențială pentru a reduce riscul operațiunii integrate prin construirea flexibilității și rezistenței ca răspuns la schimbările operaționale din diferite părți ale lanțului. Va demonstra interacțiunea dintre astfel de probleme prin combinarea lor în modele de componente integrate pentru optimizarea rețelelor de transport, stocare și utilizare. Caracteristicile și procesele subterane și de inginerie complexe, cum ar fi barierele de curgere geologice, constrângerile geomecanice și performanța forajului, vor fi implementate ca modele proxy modulare independente din punct de vedere computațional pentru a oferi elementele de bază ale modelelor integrate.ACTION va lua în considerare rețelele care leagă mai mulți furnizori de CO2 la mai multe foraje de injecție și locații de depozitare, inclusiv câmpuri epuizate, acvifere saline și EOR. ACTION va avea ca scop să ofere elementele de bază și fluxurile de lucru pentru dezvoltatorii de rețele, ca bază pentru o proiectare eficientă și operațiuni sigure. Capacitățile de modelare multitemporale vor fi aplicate unui număr de studii de caz care acoperă abordări ale dezvoltării rețelei CCUS în diferite state membre ale UE, SUA și Canada.Transportul prin conducte și nave vor fi incluse, la fel ca și rețele de complexitate diferită, care vizează sprijinirea dezvoltării de rețele de transport, utilizare și stocare a CO2 adecvate, adecvate pentru viitor.
The main objective of ACTiON is to establish how an efficient infrastructure, connecting CO2 sources with CO2 geological storage and non-geological utilization options, can be developed as part of regional decarbonisation efforts. ACTiON aims to research and develop a multitemporal integrated assessment model that will support stakeholders in the planning and design of large-scale, flexible CO2 transport, utilisation and storage networks.#ACTiON will address geological and engineering constraints, the impact of economic conditions and regulatory environment, as well as the unavoidable uncertainties in defining them. A thorough understanding of the impact of flow phenomena on network design and operation is essential to de-risk the integrated operation by building in flexibility and resilience in response to operational changes in different parts of the chain. Will demonstrate the interplay between such issues by combining them into integrated component models for optimisation of transport, storage and utilisation networks. Complex subsurface and engineering features and processes, such as geological flow barriers, geomechanical constraints and well performance, will be implemented as modular computationally independent proxy models to provide the building blocks for integrated models. ACTION will consider networks that link multiple suppliers of CO2 to multiple injection wells and storage locations including depleted fields, saline aquifers and EOR. ACTION will aim to provide the building blocks and workflows for network developers, as basis for efficient design and safe operations. The multitemporal modelling capabilities will be applied to a number of case studies that cover approaches to CCUS network development in different EU Member States, the US and Canada.Pipeline and ship transport will be included, as will be networks of different complexity aiming to support the development of fit-for-purpose, future-proof CO2 transport, utilization and storage networks.

Obiectivul principal ACTiON este de a stabili modul în care o infrastuctură eficientă, ce conectează surse de CO2 cu opțiuni de stocare geologică și utilizare, poate fi dezvoltată ca parte a eforturilor regionale de decarbonizare. ACTiON propune cercetarea și dezvoltarea unui model multi-temporal de evaluare integrată pentru a sprijini partenerii (asociații) în planificarea și proiectarea rețelelor flexibile de transport, utilizare și stocare și pentru a permite raportarea eforturilor de carbonizare, luând in același timp în considerare impactul limitărilor geologice și inginerești, efectul condițiilor economice și al mediului de reglementare și inevitabilele incetitudini înâlnite în definirea acestora. Multi-temporal se referă la termenul scurt (ore/zile) necesar pentru operarea în siguranță/eficientă a rețelelor și funcționarea opțiunilor de utilizare a CO2; termenul mediu (ani) legat de capacitatea dinamică de stocare și de funcționarea rețelei de stocare și transport de scară largă; termen lung (mai multe decenii) de planificare pentru a atinge obiectivele decarbonizării.
The objective of ACTiON is to establish how an efficient infrastructure, connecting CO2 sources with geological storage and utilisation options, can be developed as part of regional decarbonisation efforts. ACTiON aims to research and develop a multitemporal integrated assessment model to support stakeholders in the planning and design of large-scale, flexible CO2 transport, utilisation and storage networks, and enable reporting on decarbonisation efforts while addressing the impacts of geological and engineering constraints, the effect of the
economic conditions and regulatory environment and the unavoidable uncertainties faced in defining them.
Multitemporal refers to short term (hours/days) required for safe/efficient network operability and CO2 utilisation options function; medium term (years/several years) related to dynamic storage capacity and the function of largescale transport and storage network; long term (several decades) horizon planning to meet decarbonisation targets.

Parteneri:

Imperial College of Science, Technology and Medicine (IMPERIAL) - United Kingdom Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) - Netherlands Los Alamos National Laboratory (LANL) - US University of Alberta (UoA) - Canada IFP Energies Nouvelles (IFPEN) - France The National Institute for Research and Development of Marine Geology and Geoecology (GeoEcoMar) - Romania Petroleum Technology Research Centre (PTRC) - Canada Cvictus Inc. (CVICTUS) - Canada WINTERSHALL DEA GMBH(WD) - GERMANY TOTAL SE (TOTALK) - FRANCE NEPTUNE ENERGY NETHERLANDS B.V (NEPTUNE) - NETHERLANDS WOLF CARBON SOLUTIONS INC. (WOLF) - CANADA

Pin It on Pinterest