Proiecte

Analiza potențialului de utilizare durabilă a vegetației specifice sistemului Dunăre-Delta Dunării-Marea Neagră

Acronim: D3MN
Responsabil: Dr. Ana-Bianca Pavel, CSIII
Coordonator: Institutul Național Cercetare- Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB)
Finanțator: Ministerul Educatiei si Cercetarii, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
Schema de finanțare: Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Componenta 1: RO-ESFRI-ERIC - Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, Cod apel: POC/78/1/2, tip proiect: RO - ESFRI-ERIC
Durata: 28 luni
Data începerii: 18.03.2021
Data finalizării: 30.06.2023

Analiza potențialului de utilizare durabilă a vegetației specifice sistemului Dunăre-Delta Dunării-Marea Neagră

Acronim: D3MN

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea participării consorțiilor și organizațiilor românești la activitățile din cadrul infrastructurii pan-europene DANUBIUS-RI, în domeniul studiilor integrate privind valorificarea sustenabilă a bioresurselor din sistemul Dunare-Delta Dunării-Marea Neagră. Prin desfășurarea activităților propuse, rezultatele proiectului vor contribui în primul rând cristalizarea participării românești la DANUBIUS-RI, dar și la dezvoltarea potentialului științific într-o zonă unică în Europa și de mare interes pentru comunitatea științifică europeană („Delta Dunării – laborator natural în Europa”).

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Analiza situației actuale a vegetației specifice Deltei Dunării, în scopul înțelegerii dinamicii și stabilității ecosistemelor stuficole cu referire specială la zonele degradate. Interesul major în realizarea acestui obiectiv ține de rolul vegetației Deltei Dunării în menținerea echilibrului ecosistemului, mai exact în asigurarea funcției de autoreglare pe baza interrelațiilor care se stabilesc între componentele ecosistemului. Degradarea unor zone de stufăriș a condus la dezechilibre ecologice cu consecințe directe în pierderea biodiversității. Înțelegerea dinamicii ecosistemelor stuficole va sprijini implementarea planurilor de acțiune privind:
 • Fundamentarea și realizarea acțiunilor de recuperare a componentelor deteriorate ale capitalului natural;
 • Prevenirea deteriorării capitalului natural al Rezervației Biosferei Delta Dunării;
 • Conservarea resurselor naturale și a speciilor pe cale de dispariție;
 • Asigurarea calității solului;
 • Încurajarea utilizării biotehnologiilor în combaterea dăunătorilor;
 • Controlul poluării aerului, apei, solului.
 1. Evaluarea potențialului de filtrare a apelor Dunării de către vegetația specifică tronsoanelor Călărași-Vadul Oii-Brăila-Delta Dunării, a zonelor de tranziție Dunăre-Delta Dunării și Delta Dunării-Marea Neagră cu identificarea mecanismelor fizico-chimice și biochimice și a factorilor care influențează eficiența reținerii principalelor tipuri de poluanți. În alegerea zonelor considerate s-a ținut cont de particularitățile generate de cursul Dunării.
 2. Verificarea și demonstrarea eficienței procesului natural de biofiltrare pe baza unui sistem artificial construit în proximitatea Centrului DANUBIUS din localitatea Murighiol. în această zona au fost înregistrate în diverse perioade depășiri ale valorile de prag a nutrienților și a unor metale grele în apele Dunării.
 3. Analiza și elaborarea unui model de bune practici în întreținerea și exploatarea durabilă a bioresurselor din arealul geografic considerat. Identificarea și descrierea de aplicații specifice ale bioresurselor din Delta Dunării pe baza expertizei științifice și tehnice a resursei umane implicate și a cuplării rezultatelor proiectului cu cele deja înregistrate de instituțiile consorțiului creat.
 4. Analiza și elaborarea unui model conceptual al modului în care vegetația specifică (mai ales stuf) joacă un rol în reducerea efectelor nocive ale eroziunii și inundațiilor, prin retenția de sedimente și disiparea energiei factorilor hidrodinamici. Stabilirea unor planuri de utilizare a acestei vegetații pentru dezvoltarea unor planuri de „protecție verde” pentru zona Deltei Dunării (de la mediul dulcicol la zona de plajă).
 5. Valorificarea rezultatelor cercetării prin publicații și stimularea performanței în contextul interdisciplinar al problematicii abordate prin proiect. Dezvoltarea pe pagina web a proiectului a unei platforme online de diseminare a rezultatelor cercetării academice.

Parteneri:

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar) și Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” (INCDDD)

Pin It on Pinterest