Proiecte

PN23300302 – Impactul schimbărilor antropice și climatice, vulnerabilități și măsuri de adaptare pentru creșterea rezilienței în lacurile din Rezervația Biosferei Delta Dunării

Acronim: GEOMARDIGITAL
Responsabil: Dr. Irina Catianis, CS III
Finanțator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 48 de luni

PN23300302 – Impactul schimbărilor antropice și climatice, vulnerabilități și măsuri de adaptare pentru creșterea rezilienței în lacurile din Rezervația Biosferei Delta Dunării

Acronim: GEOMARDIGITAL

Proiectul de cercetare, cu aplicabilitate imediată, aduce în prim plan o tematică de studiu extrem de importantă în domeniul cercetării și evaluării stării de calitate a componentelor naturale ale ecosistemelor acvatice deltaice. Importanța proiectului derivă din importanța păstrării și conservării ecosistemelor naturale în general, cu atât mai mult a ecositemelor speciale, așa cum sunt cele din Rezervația Biosferei Delta Dunării. Pentru a preveni afectarea mediului natural al acestei Eco regiuni valoroase – Delta Dunării – cu triplu statut de protecție: Rezervație a Biosferei (Comitetul MAB UNESCO), Zonă Umedă de Importanță Internațională și Sit Natural al Patrimoniului Natural Universal (UNESCO), este necesară promovarea unor măsuri sustenabile, direcționate pentru protejarea faunei și florei, poluarea apei, stoparea braconajului, promovarea pescuitului sportiv și a turismului ecologic, măsuri de adaptare și atenuare la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice etc. Abordarea integrativă și sistematică constituie suportul de bază pentru realizarea obiectivelor specifice ale proiectului. Suportul tehnico-științific va fi asigurat de cercetările pluri şi interdisciplinare complexe, care vor permite o evaluare riguroasă a schimbărilor care au loc în prezent în ecosistemele caracteristice din Delta Dunării. Astfel se va realiza o bază de date noi, de real interes științific și socio-economic, care va putea fi utilizată la elaborarea de programe de redresare ambientală și socio-economică durabilă a Deltei Dunării. În acest cadru se vor realiza studii hidrologice, hidrochimice, sedimentologice, geochimice, biologice geofizice, studii de specialitate topo-hidro-batimetrice, o integrare informatizată a datelor, cartarea geomorfologică de detaliu, elaborarea de hărți tematice de distribuție a indicatorilor de mediu investigați etc. Rezultatele obținute în cadrul proiectului vor fi fundamentale pentru elaborarea unor strategii de dezvoltare durabilă şi conservare a zonei deltaice aflată sub efectul unor factori de impact naturali (încălzirea climatului, inundații, secetă etc.) sau antropici (poluare, agricultură, turism necontrolat etc.).

  • Evaluarea stării actuale a ecosistemelor acvatice deltaico-lagunare aflate sub impactul schimbărilor antropice și climatice, în scopul sprijinirii strategiilor de conservare a diversității biologice și a dezvoltării  durabile în Rezervația Biosferei Delta Dunării.
  • Cunoaștere științifică aprofundată și monitorizarea modificărilor ambientale produse sub influența schimbărilor climatice globale și a factorilor naturali și antropici care afectează Delta Dunării, în scopul evidențierii tendințelor de evoluție a regiunii și elaborării de programe de prevenire, atenuare și de stopare a fenomenelor de degradare a condițiilor de mediu și a biodiversității din deltă.

Acest obiectiv va fi realizat prin:

  • Studiul și urmărirea modificărilor în timp a calității factorilor de mediu (apă, sedimente și biota) în funcție de condițiile hidrologice ale fluviului Dunărea (ex.: ape mari de primăvară, ape mici de toamnă) cu mijloace și tehnici moderne de măsurare și probare (inclusiv măsurători radiometrice).
  • Aplicații ale măsurătorilor geofizice în studiul ecosistemelor acvatice.
  • Studiul și urmărirea schimbărilor indicatorilor hidro-morfo-batimetrici (adâncime apă, viteza curentului de apă, debit lichid) cu tehnici şi sisteme de achiziţie acustice de înaltă rezoluție.
  • Cartarea de mare precizie a elementelor sistemului deltaic (lacuri intra -distributare, canale principale și secundare, etc.), cartarea vegetației și a calității acesteia prin utilizarea de tehnici și tehnologii moderne de cartografiere și inventariere (imagini satelitare – teledetecție, GPS, GIS, etc.).
  • Studiul și urmărirea modificărilor de fluxuri naturale de gaze cu efect de seră (CH4, CO2 și N2O) din zone umede deltaice (interfețele apă-aer și uscat-aer din mediul lacustru).
  • Studiul și urmărirea modificărilor în componentele de biodiversitate, în special evaluarea calitativă și cantitativă a comunităților de organisme bentale și a celor de plante).
  • Studiul impactului schimbărilor climatice asupra întregului sistem al Deltei Dunării și în particular asupra stării mediului deltaic, cu evaluarea vulnerabilităților habitatelor și ecosistemelor caracteristice.
  • Utilizarea datelor obținute prin studiile complexe menționate în obiectivele enumerate mai sus pentru elaborarea unor propuneri de măsuri de prevenire și de atenuare a efectelor schimbărilor globale și a influențelor negative ale unor factori naturali și antropici, de adaptare la noile condiții de mediu modificate și, în final, de încercare de stopare a proceselor de degradare a ecosistemelor caracteristice din Delta Dunării. Prin aceasta se va încerca conservarea biodiversității și utilizarea durabilă a resurselor naturale din Delta Dunării.

Parteneri:

Pin It on Pinterest