Proiecte

PN23300304 – Dezvoltarea unui Sistem Inteligent de Monitorizare a conectivităţii hidrologice în ecosistemele fluviale antropizate din Delta Dunării

Acronim: GEOMARDIGITAL
Responsabil: Dr. Laura Georgeta Duțu, CSII
Finanțator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 48 de luni

PN23300304 – Dezvoltarea unui Sistem Inteligent de Monitorizare a conectivităţii hidrologice în ecosistemele fluviale antropizate din Delta Dunării

Acronim: GEOMARDIGITAL

Caracteristicile abiotice (fluxurile de apă şi sedimente, proprietăţile fizico-chimice ale apei şi ale sedimentelor) și biotice (precum biodiversitatea, structura și funcționalitatea rețelelor trofice) ale sistemelor deltaice depind de conectivitatea hidrologică cu canalul principal al fluviului. Delta Dunării poartă amprenta evoluţiei condiţiilor climatice şi antropice ce au transformat intens condiţiile naturale ale bazinului hidrografic al Dunării în ultimele secole. Aceste schimbări (morfologice, hidrologice, sedimentologice, ecologice, etc) de la scara bazinului de recepție au fost amplificate de amenajările antropice recente (din ultimii 200 de ani) din interiorul deltei; acestea au afectat conectivitatea hidrologică producând reajustări locale ale morfologiei albiei şi, implicit, întreruperi în lanțul trofic cauzate de scăderea capacităţii de transport lichid şi solid pe meandrele rectificate antropic şi, implicit, către depresiunile interdistributare. Astfel, necesitatea monitorizării descriptorilor conectivității hidrologice, care includ în principal frecvența, durata, timpul și rata schimburilor diferitelor corpuri de apă şi sedimente, trebuie avută în vedere cu scopul de a evita dezastre ecologice şi economice. În acest sens, devine necesară dezvoltarea unui Sistem Inteligent de Monitorizare a conectivității hidrologice dedicat ecosistemelor antropizate din Delta Dunării, care să ajute la prevenirea şi gestionarea corectă, rapidă și eficientă a situațiilor de urgenţă care pot interveni în urma degradării sau chiar a întreruperii conectivităţii hidrologice. Acest Sistem Inteligent de Monitorizare va reduce semnificativ costurile legate de mobilizarea în teren pentru măsurători. Se va dezvolta astfel o metodă integrată de monitorizare a conectivității hidrologice din Delta Dunării, care sa permită detectarea în timp real atât a întreruperilor de fluxuri de apă şi sedimente şi, astfel, a blocajelor din lanțul trofic, cât şi a eventualelor poluări. Instalarea acestui sistem în locaţiile vulnerabile va ajuta administrații locale şi naționale, autorități de mediu şi alte părți interesate să ia decizii la timp, în vederea restabilirii conectivității hidrologice astfel încât să poată fi evitate atât dezastrele ecologice (întreruperi în funcționalitatea lanțului trofic, poluări), cât şi dificultățile economice (dificultăți de navigație sau chiar întreruperi ale circulaţiei fluviale cauzate de debitele de apă reduse sau de colmatatarea albiilor).

  • Studierea modificărior hidro-morfologice, sedimentologice şi ecologice provocate de activitățile umane şi efectele acestora asupra structurii şi funcționalității ecosistemelor meandrate deltaice.
  • Identificarea zonelor cu probleme de conectivitate hidrologică şi a efectelor pe care le pot avea degradarea şi întreruperea conectivității hidrologice asupra biodiversităţii prin cercetări interdisciplinare asupra stării actuale a mediilor acvatice afectate de intervenții antropice (privire specială asupra meandrelor rectificate ale braţelor Dunării din deltă, Sulina şi Sfântu Gheorghe) folosind metode moderne geofizice, geologice, hidrodinamice, biologice, hidrochimice, geochimice.
  • Dezvoltarea metodelor integrate de monitorizare a conectivității hidrologice de-a lungul meandrelor rectificate din Delta Dunării.
  • Dezvoltarea un Sistem Inteligent de Monitorizare care să valorifice metodele tradiţionale de achiziție date, stocare şi procesare, obținând un sistem unitar, cu consum redus de energie, fiabil și ușor de utilizat şi care să ajute la gestionarea rapidă și eficientă a situațiilor de urgenţă (precum întreruperi ale transferului de apă către depresiunile interdistributare), care pot apărea în urma degradării sau chiar a întreruperii conectivităţii hidrologice.
  • Diseminarea rezultatelor cercetărilor realizate în proiect.

Parteneri:

Pin It on Pinterest