Proiecte

PN23300403 – Cercetări geofizice de mare rezoluție pentru monitorizarea spațio-temporală a zonelor de contaminare cu hidrocarburi șI ape reziduale din arealul rafinăriei PETROMIDIA respectiv zona port CONSTANȚA-OIL TERMINAL

Acronim: GEOMARDIGITAL
Responsabil: Dr. Sorin Anghel, CSII – Șef colectiv
Finanțator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 48 de luni

PN23300403 – Cercetări geofizice de mare rezoluție pentru monitorizarea spațio-temporală a zonelor de contaminare cu hidrocarburi șI ape reziduale din arealul rafinăriei PETROMIDIA respectiv zona port CONSTANȚA-OIL TERMINAL

Acronim: GEOMARDIGITAL

Contaminarea cu hidrocarburi și ape reziduale a terenurilor și apelor subterane din vecinătatea rafinariilor, a depozitelor de combustibil, a exploatărilor de petrol și chiar a conductelor de transport constituie una din cele mai mari probleme ale protecției mediului. În prezent, localizarea și determinarea distribuției spatio-temporale a contaminării se bazează exclusiv pe utilizarea metodelor directe de analiză biochimică a probelor de sol și  a apelor prelevate la suprafață sau din găurile de sondă. Informațiile astfel obținute sunt punctuale și, din această cauză, nu pot oferi o imagine de ansamblu a contaminării terenului și, în special, a apelor subterane. Integrarea informațiilor punctuale într-o imagine spatio-temporală tridimensională a zonelor contaminate cu hidrocarburi și ape reziduale devine posibilă prin utilizarea adecvată a metodelor geofizice și hidrogeofizice. Proiectul are ca scop principal realizarea unui program de cercetare geofizic pentru monitorizarea spatio-temporală a contaminării cu hidrocarburi și/sau ape reziduale, rezultate din activitățile de rafinare, depozitare și transport a produselor petroliere din vecinătatea rafinăriei Petromidia, respectiv, din zona Port Constanta – Oil Terminal. Realizarea acestui program necesită efectuarea simultană a unor investigații hidrogeologice și geofizice de mare detaliu la diferite perioade de timp (time-lapse investigations), atât in zonele cu potențial ridicat de contaminare cu petrol și ape reziduale, cât și in zonele necontaminate. Programul va permite realizarea unei strategii specifice de investigare geofizică în acord cu natura poluanților, caracterul sursei de poluare și condițiile hidrogeologice locale. Acesta va fi utilizat și în observarea, prevenirea și evaluarea spatio-temporală a penelor de poluanți din zona rafinariilor și depozitelor de petrol.

 • Realizarea unui program geofizic de monitorizare spațio-temporală a contaminării cu hidrocarburi și/sau ape reziduale rezultate din activitățile de rafinare, depozitare și transport a produselor petroliere din vecinătatea rafinăriei Petromidia, respectiv, din zona Oil Terminal. Rezultatele obținute vor pune la dispoziția instituțiilor de resort, date care să fie utile în protecția și conservarea structurilor acvifere și realizarea unei metodologii rapide și eficiente de investigare a zonelor poluate cu hidrocarburi și/sau ape reziduale.
 • Realizarea de măsurători hidrogeologice și geofizice simultane, efectuate în diferite perioade de timp a unui program geofizic de monitorizare spațio-temporală a contaminării cu hidrocarburi și/sau ape reziduale prin:
 • stabilirea unui sistem optim de investigare hidrogeologică și geofizică a zonelor contaminate cu hidrocarburi și/sau ape reziduale din vecinătatea rafinăriilor situate în arealul orașelor Constanța și Năvodari;
 • îmbunătățirea unor programe de inversiune a datelor în scopul realizării tomografiei electrice de rezistivitate; cartarea geoelectrică a zonelor contaminate cu hidrocarburi și/sau ape reziduale; determinarea numărului optim de foraje hidrogeologice de mică adâncime(6m) necesare calibrării datelor geofizice; estimarea in situ a parametrilor hidrogeologici utilizând informații geofizice; stabilirea relațiilor dintre parametrii hidrogeologici și geofizici;
 • utilizarea metodelor hidrogeofizice și georadar pentru monitorizarea spațio-temporală a penelor de contaminare cu hidrocarburi și/sau ape reziduale;
 • stabilirea mijloacelor de asigurare a protecției calitative și cantitative a resurselor de ape subterane; semnalarea zonelor poluate;
 • realizarea unui sistem funcțional de foraje necesare calibrării metodelor geofizice; modelarea curgerii apei subterane;
 • modelarea evoluției calității apei subterane în zonele secțiunilor de risc pentru poluări antropice.
 • Proiectul iși propune reducerea vulnerabilității structurilor acviferelor din arealul studiat și realizarea unui sistem eficient și rapid de determinare a modificărilor spațio-temporale a penelor de contaminare, în scopul elaborării strategiei de diminuare sau stopare a efectelor poluării mediului.
 • Sistemul hidrogeofizic de observare poate fi folosit și pentru avertizarea agențiilor de mediu sau pentru monitorizarea arealelor cu potențial de producere a accidentelor (de exemplu, zonele în care se exploatează sarea prin metoda dizolvării), ce pot avea impact distructiv foarte mare, atât asupra vieții de zi cu zi a locuitorilor, cât și asupra economiei locale.
 • Obiective măsurabile ale proiectului sunt:
 • inventarierea datelor din arhivele unităților economice implicate în activități de protecția mediului; inventarierea forajelor existente și a stării lor de funcționare;
 • stabilirea și executarea de foraje cu adâncimi de până la 6m, necesare pentru completarea sistemului de monitorizare și pentru calibrarea metodelor geofizice; prelevarea probelor din forajele executate și din apele de suprafață;
 • efectuarea analizelor hidrochimice și geochimice;
 • profile de măsurători georadar/magnetometrice pentru localizarea conductelor sau rezervoarelor îngropate; măsurători hidrogeologice, fotogrametrice și topografice;
 • măsurători geofizice: geoelectrice (PS, PI, dipol-dipol, SEV, tomografie electrică de rezistivitate), geomagnetice (magnetometrice, susceptibilitate magnetică), electromagnetice (profilare, CMP prin metoda georadar).

Parteneri:

Pin It on Pinterest